ข้อมูลบุคลากร

ที่

ประเภทตำแหน่ง

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า

ป. ตรี

ป.โท

ป.เอก

1

ผู้อำนวยการ

1

0

0

0

0

1

2

รองผู้อำนวยการ

2

1

0

0

3

0

3

ครูผู้สอน

22

45

0

41

26

0

4

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการอำนวยการ/แผนงาน

0

2

1

1

0

0

5

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังและพัสดุ

1

1

0

2

0

0

6

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์

0

1

1

0

0

0

7

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

1

5

0

6

0

0

8

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด

0

0

0

0

0

0

9

เจ้าหน้าที่ฝ่ายหอพัก

4

6

0

9

1

0

10

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

0

0

0

0

0

0

11

พยาบาล นักจิตวิทยาและครูแนะแนว

0

2

0

1

1

0

12

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

0

1

1

0

0

0

13

พนักงานขับรถ

2

0

2

0

0

0

14

นักการ ภารโรง/พนักงานซ่อมบำรุง

4

6

10

0

0

0

15

พนักงานทำความสะอาด

0

0

0

0

0

0

16

แม่ครัวและฝ่ายจัดเลี้ยง

0

0

0

0

0

0

17

อื่น ๆ ………………………………

8

14

11

11

0

0

รวมบุคลากรทั้งหมด

45

84

26

72

30

1

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

1

นายสมร ปาโท

ผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

ป.เอก /บริหารการศึกษา

2

นายวิบูลย์ สุภากาย

รองผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท /การสอนวิทยาศาสตร์

3

นายพลพร มากแก้ว

รองผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท /บริหารการศึกษา

4

นางจิตตินันท์ศูนย์กลาง

รองผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท /บริหารการศึกษา

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

1

นางจินตนา ด้วงเงิน

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/เคมี

2

นายอดิเรก สัญญะเขื่อน

ครู

ชำนาญการ

ป.โท/เทคโนโลยีสาระสนเทศ

3

นายวัชรวิชย์  สิรภัทรวีรกุล

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/ฟิสิกส์ป.โท/บริหารการศึกษา

4

สิบโทประจักษ์  เกษมรักษ์

ครู

ป.ตรี/อุตสาหกรรมศิลป์ป.โท/การสอนภาษาอังกฤษ

5

นางวไลภรณ์ อรรถศิริธิติวุฒิ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/ชีววิทยา

6

น.ส.วารีย์ บุญลือ

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ป.โท/การมัธยมศึกษา

7

นายประยงค์ ปิยะนารถ

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/ฟิสิกส์

8

นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/เคมี

ป.โท/การบริหารการศึกษา

9

น.ส.จุฑารัตน์ ใจงาม

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/เคมี

ป.โท/เคมีเชิงฟิสิกส์

10

นายวุฒิกร จันทร์มาก

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/เคมี

ป.โท/วิทยาศาสตร์ ศึกษา

11

ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด

ครู

 

ป.ตรี/ฟิสิกส์

12

นายขุนทอง คล้ายทอง

ครู

 

ป.ตรี/เคมี

ป.โท/การสอนวิทยาศาสตร์

13

น.ส.ศุภาวรรณ ห่วงช้าง

ครู

 

ป.ตรี/ฟิสิกส์

ป.โท/เทคโนโลยีทางการศึกษา

14

น.ส.ทิชากร สัตย์จริง

ครู

 

ป.ตรี/ชีววิทยา

15

น.ส.อุมาวดี อุ่นอบ

ครู

 

ป.ตรี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

16

น.ส.ภูริชญา อินทรพรรณ

ครู

 

ป.ตรี/เคมี

17

น.ส.พัชรีย์ ด่านนอก

ครู

 

ป.ตรี/ฟิสิกส์

18

น.ส.พรรณนิพา แข็งแรง

ครู

 

ป.ตรี/ชีววิทยา

19

น.ส.ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

ครู

 

ป.ตรี/ชีววิทยาประยุกต์

ป.โท/บริหารการศึกษา

20

นายนิติ ไชยวงศ์คต

ครูผู้ช่วย

 

ป.ตรี/ฟิสิกส์

21

น.ส.สุณิสา คงคาลัย

ครูผู้ช่วย

 

ป.ตรี/ชีววิทยา

22

นางศุภร  จันทนะชาติ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/คณิตศาสตร์

23

นางสุนันท์ แสดขุนทด

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/คณิตศาสตร์

24

น.ส.ฉวีวรรณ อรุณถาวร

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/คณิตศาสตร์

ป.โท/การสอนคณิตศาสตร์

25

นายนัดธะพงษ์  ยืนยั่ง

ครู

 

ป.ตรี/คณิตศาสตร์

26

นายศิริชัย  สงวนสิทธิอนันต์

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/คณิตศาสตร์

ป.โท/การสอนคณิตศาสตร์

27

นางณิชกาญจน์  อุทุมสกุลรัตน์

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/คณิตศาสตร์

28

น.ส.ดาวเรือง  บุตรทรัพย์

ครู

 

ป.ตรี/คณิตศาสตร์

29

นายสุเทพ ผานัด

ครู

 

ป.ตรี/คณิตศาสตร์

30

น.ส.อรุณศรี โทรเลข

ครู

 

ป.ตรี/คณิตศาสตร์

31

น.ส.นภนุต เค้าศรีวงษ์

ครู

 

ป.ตรี/คณิตศาสตร์

33

นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/ภาษาไทย

34

น.ส.สุนิตดา กล่อมแสง

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/ภาษาไทย

ป.โท/ภาษาไทย

35

น.ส.สุภารัตน์ ปานมีสี

ครู

 

ป.ตรี/ภาษาไทย

36

น.ส.สุจิตตรา ชมภูคำ

ครู

 

ป.ตรี/ภาษาไทย

37

น.ส.จริยา อิ่นพันธุ์

ครูผู้ช่วย

 

ป.ตรี/ภาษาไทย

38

น.ส.ชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/สังคมศึกษา

ป.โท/การคลัง

39

นายกชปณฎ สุทธปัญญากุล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/ส่งเสริมการเกษตร

ป.โท/บริหารการศึกษา

40

นางศรีสุนันท์ ประดิษฐ์

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/สังคมศึกษา

41

นายธีรภัทร คงกัลป์

ครู

 

ป.ตรี/สังคมศึกษา

42

น.ส.จีรพร ทองเวียง

ครู

 

ป.ตรี/รัฐปศาสนศาสตร์

ป.โท/เทคโนโลยีทางการศึกษา

43

นายสิทธิพร ธิมาชัย

ครู

 

ป.ตรี/สังคมศึกษา

44

นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ

ครู

 

ป.ตรี/รัฐปศาสนศาสตร์

45

นางอรพินท์  สัญญะเขื่อน

ครูผู้ช่วย

 

ป.ตรี/รัฐปศาสนศาสตร์

46

น.ส.นทิตา สุทะปัญญา

ครู

 

ป.ตรี/นาฎศิลป์

47

นางอรอนงค์ เอี่ยมมิ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/ดุริยางค์ศิลป์

48

นายสมยศ น้อยไผ่ล้อม

ครู

 

ป.ตรี/ดนตรีสากล

49

นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ

ครู

 

ป.ตรี/ทัศนศิลป์

50

น.ส.รัชนี สิงหะนาม

ครู

 

ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ

ป.โท/การบริหารการศึกษา

51

น.ส.ปาลิน เห่งพุ่ม

ครู

 

ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ

52

น.ส.อรพรรณ เปาอินทร์

ครู

 

ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ

53

น.ส.วรรณพร สุวิเศษ

ครูผู้ช่วย

 

ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ

54

นายวิรัช บุญนาค

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/เกษตรศาสตร์

ป.โท/การบริหารการศึกษา

55

นางอวยพร ปรีชานุกูล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/พืชสวน

56

นางวันทนา  ศรีวัง

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/บริหารการศึกษา

57

นางเนาวรัตน์ สุมน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/คอมพิวเตอร์

ป.โท/บริหารการศึกษา

58

น.ส.เพชรชรี รักษาศรี

ครู

 

ป.ตรี/การบัญชี

ป.โท/เทคโนโลยีทางการศึกษา

59

นายธีระกาญจน์  ปกรช์ สันโส

ครู

 

ป.ตรี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ป.โท/เทคโนโลยีทางการศึกษา

60

น.ส.ปภัสสร สุทธปัญญากุล

ครู

 

ป.ตรี/เทคโนโลยีทางการศึกษา

61

น.ส.ทวีพร ผดุงสงฆ์

ครู

 

ป.ตรี/เทคโนโลยีและนวัตกรรม

62

นายกำพล นรชาญ

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/พลศึกษา

63

นายสัญญา คำดี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี/พลศึกษา

64

นายสายัณห์ ขุนาพรม

ครู

 

ป.ตรี/พลศึกษา

65

นางชัญญา  เพ็งมอ

ครู

ชำนาญการ

ป.ตรี/บรรณารักษ์

ป.โท/บรรณารักษศาสตร์

66

น.ส.สายจิตรา คงวิจิตร

ครู

 

ป.ตรี/บรรณารักษ์

67

น.ส.พิมพ์ชนก กลิ่นสุทโธ

ครู

 

ป.ตรี/การแนะแนว

ป.โท/จิตวิทยาและการแนะแนว

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

1

นางนพวรรณ  จันตะคุ

พนักงานราชการ

 

ป.ตรี/สุขศึกษาและพลศึกษา

2

นายฐิติพล เกตุเอี่ยม

พนักงานราชการ

 

ป.ตรี/ศิลปศึกษา

3

น.ส.ภัทรานิษฐ์ รักษาศรี

พนักงานราชการ

 

ป.ตรี/คณิตศาสตร์

4

น.ส.พัชรกนกฉัตร  กระดานลาด

พนักงานราชการ

 

ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ

5

นายราชัน บุตรดี

พนักงานราชการ

 

ป.ตรี/เคมี

6

นางยุพาภรณ์ ลิ้มสงวน

พนักงานราชการ

 

ป.ตรี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

นายสุเทพ โตไธสง

พนักงานราชการ

 

ป.ตรี/ฟิสิกส์

8

นางจิตตรัตน์  เย็นสุข

พนักงานราชการ

 

ป.ตรี/วิศวกรรมสิ่งทอ

9

น.ส.ณฐริณีย์ หารทา

พนักงานราชการ

 

ป.ตรี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

10

น.ส.จุฑารัตน์ การถัก

พนักงานราชการ

 

ป.ตรี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

11

น.ส.เบญจพร รสฉ่ำ

พนักงานราชการ

 

ป.ตรี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12

น.ส.นิมนตรา  ประเสริฐสังข์

พนักงานราชการ

 

ป.ตรี/ชีววิทยาประยุกต์

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

1

น.ส.นิษา สุวรรณวงศ์

ครูอัตราจ้าง

 

ป.ตรี/ญี่ปุ่น

2

น.ส.เบญจพร จ่าภา

ครูอัตราจ้าง

 

ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ

3

น.ส.ลลิตา บุญเต็ม

ครูอัตราจ้าง

 

ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ

4

น.ส.ศิริพร ทุมสิงห์

ครูอัตราจ้าง

 

ป.ตรี/จิตวิทยาและการแนะแนว

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

1

นายเอกชัย เชียงคำ

ครูหอพัก

 

ป.ตรี/ภาษาไทย

2

นายจิตรกร โยทาวัน

ครูหอพัก

 

ป.ตรี/

3

นายจาตุรนต์ ไชยยศ

ครูหอพัก

 

ป.ตรี/การพัฒนาชุมชน

4

นายจตุรงค์ ทองวัตร

ครูหอพัก

 

ป.ตรี/การพัฒนาชุมชน

5

น.ส.เบญจวรรณ เรืองฤทธิ์

ครูหอพัก

 

ป.ตรี/การท่องเที่ยว

6

น.ส.จริยาภรณ์  เยาวเรศ

ครูหอพัก

 

ป.ตรี/ภาษาไทย

7

น.ส.ศิรินทรา  สภาวุฒิ

ครูหอพัก

 

ป.ตรี/การตลาด

8

น.ส.วารินาถ  โขพิมาย

ครูหอพัก

 

ป.ตรี/ชีววิทยาประยุกต์

9

น.ส.ชญานิษฐ์  สุกิจปาณีนิจ

ครูหอพัก

 

ป.ตรี/ฟิสิกส์

10

น.ส.พรทิพย์  เปี่ยมทอง

ครูหอพัก

 

ป.ตรี/วิทยาศาสตร์

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ปฏิบัติหน้าที่

1

นายเริงชัย นพพรสันติ

ลูกจ้างประจำ

 

พนักงานบริการ

2

นายปรีชา พุกเงิน

ลูกจ้างประจำ

 

พนักงานขับรถยนต์

3

นายสาโรจน์ ศรีคร้าม

ลูกจ้างประจำ

 

พนักงานบริการ