ผลการศึกษาต่อ

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ปีการศึกษา 2556 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหิดลวิทยานุสรณ์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรสถานศึกษา)