O-Net ม.6

คะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ที่

กลุ่มสาระฯ

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ

1

ภาษาไทย

60.54

48.61

47.68

47.19

2

สังคมศึกษา

42.09

36.59

36.47

36.27

3

ภาษาอังกฤษ

28.49

22.20

21.71

22.13

4

คณิตศาสตร์

35.51

23.18

22.62

22.73

5

วิทยาศาสตร์

43.90

33.65

33.26

33.10

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

61.74

54.96

54.04

53.70

7

ศิลปะ

37.91

33.93

32.98

32.73

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

55.42

47.83

46.20

45.76

เฉลี่ยรวม

45.70

37.62

36.87

36.70

 

 

ที่

กลุ่มสาระฯ

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556

โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ

1

ภาษาไทย

64.82

49.96

49.87

49.26

2

สังคมศึกษา

42.28

33.44

33.19

33.02

3

ภาษาอังกฤษ

41.25

26.15

25.05

25.35

4

คณิตศาสตร์

42.10

21.29

20.43

20.48

5

วิทยาศาสตร์

42.76

30.26

30.60

30.48

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

72.90

63.58

62.46

62.03

7

ศิลปะ

36.54

30.29

29.17

29.00

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

62.10

51.51

50.71

49.98

เฉลี่ยรวม

50.59

38.31

37.69

37.45

 

 

 

 

 

ที่

กลุ่มสาระฯ

 

 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2557

โรงเรียน

ขนาด

จังหวัด

สังกัด

ภาค

ประเทศ

1

ภาษาไทย

68.47

45.19

51.57

51.41

51.34

50.76

2

สังคมศึกษา

48.60

33.28

37.41

36.81

36.94

36.53

3

ภาษาอังกฤษ

41.76

19.45

24.25

23.12

23.59

23.44

4

คณิตศาสตร์

51.40

17.59

23.10

21.72

22.18

21.74

5

วิทยาศาสตร์

46.97

29.96

32.95

32.67

32.77

32.54

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

64.31

48.04

53.14

52.48

52.50

51.94

7

ศิลปะ

42.45

32.47

35.56

34.90

35.50

34.64

8

การงานอาชีพ

62.51

45.08

50.99

49.71

50.48

49.01

เฉลี่ยรวม

53.31

33.88

38.62

37.85

38.16

37.58