O-Net ม.3

คะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่

กลุ่มสาระฯ

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ

1

ภาษาไทย

65.03

55.26

54.57

54.48

2

สังคมศึกษา

60.21

47.62

47.15

47.12

3

ภาษาอังกฤษ

45.23

28.97

28.29

28.71

4

คณิตศาสตร์

41.50

27.13

26.94

26.95

5

วิทยาศาสตร์

54.83

35.27

35.4

35.37

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

66.35

57.08

56.93

56.67

7

ศิลปะ

54.28

44.19

43.41

43.31

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

63.28

48.66

47.59

47.39

เฉลี่ยรวม

56.90

43.02

42.54

42.50

 

 

ที่

กลุ่มสาระฯ

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556

โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ

1

ภาษาไทย

58.61

44.80

44.43

44.25

2

สังคมศึกษา

53.61

39.94

39.48

39.37

3

ภาษาอังกฤษ

49.52

30.73

29.99

30.35

4

คณิตศาสตร์

48.43

25.46

25.41

25.45

5

วิทยาศาสตร์

59.81

38.02

38.04

37.95

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

68.78

58.85

58.72

58.30

7

ศิลปะ

55.02

44.16

43.88

43.65

8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

60.08

45.34

44.82

44.46

เฉลี่ยรวม

56.73

40.91

40.59

40.47

 

 

 

 

 

ที่

กลุ่มสาระฯ

 

 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2557

โรงเรียน

ขนาด

จังหวัด

สังกัด

ภาค

ประเทศ

1

ภาษาไทย

49.64

33.57

35.37

35.39

35.22

35.20

2

สังคมศึกษา

64.38

44.65

47.25

46.94

47.02

46.79

3

ภาษาอังกฤษ

49.10

26.23

27.56

27.09

27.19

27.46

4

คณิตศาสตร์

69.88

27.03

30.44

29.59

29.69

29.65

5

วิทยาศาสตร์

70.96

35.72

39.38

38.77

38.82

38.62

6

สุขศึกษาและพลศึกษา

74.61

56.48

60.61

59.72

60.13

59.32

7

ศิลปะ

63.28

40.68

44.88

43.24

43.89

43.14

8

การงานอาชีพ

61.71

43.25

46.14

45.87

45.81

45.42

เฉลี่ยรวม

62.94

38.45

41.45

40.82

40.97

40.70