ข้อมูลโรงเรียน

คำขวัญ
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

เอกลักษณ์
วิทยาศาสตร์ดี คณิตศาสตร์เด่น เน้นโครงงาน บนพื้นฐาน STEM ยกกำลังสอง
 

อัตลักษณ์
เป็นผู้นำทางวิชาการ ที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม