คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ

คู่มือประชาชนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ.2558

  1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  ==>ประกาศรับสมัครและแบบฟอร์มการให้บริการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

  3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

  4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (ไม่มี)

  5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ==>แบบฟอร์มขอลาออก

  6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ไม่มี)

  7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ==>แบบฟอร์มขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

  8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.