ดาวโหลดเอกสารฝ่ายแผนงานและคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ดาวโหลดเอกสารฝ่ายแผนงานและคุณภาพการศึกษา

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการเรียนการสอน

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

4. กิจกรรมค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนรูปแบบนักเรียนประจำ

5. กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป

6. ขอใช้เงินตามแผน2560

7. ขั้นตอน การสรุปรายงานการดำเนินงาน

8. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ผง.4.1(ด้านหน้า) 

9. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ผง.4.1(ด้านหลัง)

10. หน้าปกสรุปรายงานการดำเนินงาน ปี 59