การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2560

 

สมัครและรายงานตัว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 (รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป)
ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

          กำหนดการรับสมัครและรายงานตัว
          แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์