กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0001
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0003
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0010
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0011
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0021
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0023
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0024
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0025
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0036
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0037
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0040
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0067
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0070
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0079
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0080
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0084
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0085
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0087
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0095
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0117
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0118
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0131
ปฐมนิเทศ นร.ใหม่_๑๗๐๕๑๖_0157