ลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศ… งานพัฒนาผู้เรียน

นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 9  มิถุนายน 2560

 

ได้ที่นี่ ลงทะเบียน