ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวรัชนี สิงหะนาม
ครู : ชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวปาลิน เห่งพุ่ม
ครู : ชำนาญการ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาววรรณพร สุวิเศษ
ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ ร.ต.หญิง อภิญญา หมื่นเพชร
ครูผู้ช่วย
ภาษาอังกฤษ
นางสาวถัณณิตา  หนุนอนันต์
ครู
ภาษาอังกฤษ
น.ส.กานต์รพีณัชชาร์ ไชยปัญญา
ครู
ค.บ. ภาษาญี่ปุ่น
นางสาวพนิดา ดวงจินดา
ครูอัตราจ้าง
Ms.Karen
ครูเจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
Mr.David Mendoza Corro
ครูเจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ