ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางอรอนงค์ เอี่ยมมิ
ครู : ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ดุริยางค์ศิลป์
น.ส.นทิตา สุทะปัญญา
ครู : ชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ แมนสืบชาติ
ครู : ชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นายสมยศ น้อยไผ่ล้อม
ครู
ศศ.บ. ดนตรีสากล