สังคมศึกษาฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
ครู : ชำนาญการ
ศศ.บ. รัฐปศานนศาสตร์
น.ส.ชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์
ครู : ชำนาญการพิเศษ
บธ.ม. การบริหารการศึกษา
นางศรีสุนันท์ ประดิษฐ์
ครู : ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. สังคม
นายธีรภัทร คงกัลป์
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวจีรพร ทองเวียง
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
นางสาวนันธิญา อ้วนศรีเมือง
ครูผู้ช่วย
นายมนตรี พิมพา
พนักงานราชการ
น.บ. นิติศาสตร์