สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายกำพล นรชาญ
ครู : ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. พลศึกษา
นายธนารัตน์ ปานกรด
ครูผู้ช่วย
ค.บ. สุขศึกษา