สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายกำพล นรชาญ
ครู : ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. พลศึกษา
นายธนารัตน์ ปานกรด
ครูผู้ช่วย
ค.บ. สุขศึกษา
นางนพวรรณ จันตะคุ
พนักงานราชการ
ค.บ. สุขศึกษา
นางสาวจริยา วรรณทอง
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. พลศึกษา