ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวกัญญาภัค ชมภูคำ
ครู : ชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง
ครู : ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. ภาษาไทย
นางศุภนันทา บัวรัตนกาญจน์
ครู : ชำนาญการ
ค.บ. ภาษาไทย
นางสาวจุรีพร เริกกระโทก
ครู
ค.บ. ภาษาไทย
นางสาวขนิษฐา สิมมา
ครูผู้ช่วย