คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางวิภาพร ฉัตรทอง
ครู : ชำนาญการ
กศ.ม. คณิตศาสตร์
นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
ครู : ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. คณิตศาสตร์
นางณิชต์ชกาญจน์ อุทุมสกุลรัตน์ 
ครู : ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์
นายศิริชัย สงวนสิทธิอนันท์
ครู : ชำนาญการ
ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
 นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์
ครู : ชำนาญการ
วท.ม. คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวทรรศนพรรณ พิทยาพละ
ครู : ชำนาญการ
นายวันชนะ เกิดบัว
พนักงานราชการ
ค.บ. คณิตศาสตร์
MR. ISAAC ATEGWA FONCHA
ครูต่างชาติ/สอนวิชาคณิตศาสตร์