ฝ่ายบริหาร

ดร.สมร  ปาโท
ผู้อำนวยการ : ชำนาญการพิเศษ
ด.บ. บริหารการศึกษา
….
นางเนาวรัตน์  สุมน
รองผู้อำนวยการ : ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวปุณณัฐ โปร่งสันเทียะ
รองผู้อำนวยการ : ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
…. ….
 นายภาณุภัทร เครือมิ
รองผู้อำนวยการ : ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นายสนธยา อุ่นอ่อน
รองผู้อำนวยการ : ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
                                   …                                 …
นายประยงค์  ปิยะนารถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ : ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กศ.บ. ฟิสิกส์
สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ : ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานหอพักนักเรียน
ค.ม. ภาษาอังกฤษ
 นายนัดธะพงษ์ ยืนยั่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ : ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานหอพักนักเรียน
ค.บ. คณิตศาสตร์