วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวทิชากร สัตย์จริง
ครู : ชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 

สาขาวิชาฟิสิกส์

ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
ครู : ชำนาญการ
วท.บ. ฟิสิกส์
นางสาวศุภาวรรณ ห่วงช้าง
ครู : ชำนาญการ
วท.บ. ฟิสิกส์
ค.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 นายณรงค์ ปะระปิน
ครู
ค.บ. ฟิสิกส์
นางสาวนววรรณ บางโป่ง
ครูผู้ช่วย
สาขาฟิสิกส์
นายธนายง คำสีแสง
พนักงานวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
 

สาขาวิชาเคมี

นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม
ครู : ชำนาญการพิเศษ
วท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส์
นายขุนทอง คล้ายทอง
ครู : ชำนาญการ
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสสตร์
นางสาวภูริชญา อินทรพรรณ
ครู : ชำนาญการ
ค.บ. เคมี
น.ส.สุพรรษา เบ็ญมาศ
พนักงานราชการ
สาขาวิชาเคมี
 

สาขาวิชาชีววิทยา

 
นางวไลภรณ์ อรรถศิริ
ครู : ชำนาญการพิเศษ
วท.บ. ชีววิทยา
นางสาวสุณิสา คงคาลัย
ครู
กศ.บ. ชีววิทยา
นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์
ครู
ค.บ. ชีววิทยา
 
นางสาววารินาถ โขพิมาย
พนักงานราชการ
ค.บ. ชีววิทยา
นางสาววรางคณา ธุภักดี
พนักงานราชการ
สาขาวิชาชีววิทยา
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
พนักงานราชการ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวทัศนีย์ จันทิวาสน์
ครูผู้ช่วย
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
ครู : ชำนาญการ
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
น.ส.ปภัสสร สุทธปัญญากุล
ครู : ชำนาญการ
ค.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา