ห้องสมุด

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
นางสาวสายจิตรา คงวิจิตร
ครู
ค.บ. บรรณารักษศาสตร์
นางสาววนิดา ธารนาถ
ครู บรรณารักษศาสตร์