แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ที่ รายวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต
รายวิชาพื้นฐาน
1   ภาษาไทย 2  (วรรณคดีวิจักษ์ 1) ท21102 1.5
2   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ค21102 1.5
3   วิทยาศาสตร์ 2 ว21102 1.5
4   สังคมศึกษา 2 ส21104 1.0
5   พระพุทธศาสนา 2 ส21105 0.5
6   ประวัติศาสตร์ไทย 2 ส21106 0.5
7   สุขศึกษา 2 พ21103 0.5
8   พลศึกษา 2 พ21104 0.5
9   ดนตรีศึกษา 1 ศ21102 0.5
10   นาฏศิลป์พื้นฐาน ศ21103 0.5
11   งานอาชีพ 1 ง21102 1.0
12   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อ21102 1.5
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1
13   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค20202 1.0
14   สนุกกับโครงงาน ว20202 1.5
15   หน้าที่พลเมือง 2 ส21202 0.5
วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
16   การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น ง20216 1.0
17   ภาษาต่างประเทศ 1 คาบ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  กิจกรรมแนะแนว 1 คาบ
  กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ
  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 1 คาบ
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  กิจกรรมทางวิชาการ
  รวม 15.0
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ที่ รายวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต
รายวิชาพื้นฐาน
1   ภาษาไทย  4 (วรรณคดีวิจักษ์) ท22102 1.5
2   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ค22102 1.5
3   วิทยาศาสตร์ 4 ว22102 1.5
4   สังคมศึกษา 4 ส22104 1.0
5   พระพุทธศาสนา 4 ส22105 0.5
6   ประวัติศาสตร์ไทย 4 ส22106 0.5
7   สุขศึกษา 4 พ22103 0.5
8   พลศึกษา 4 พ22104 0.5
9   การแสดงนาฏศิลป์ ศ22102 0.5
10   ทัศนศิลป์ร่วมสมัย ศ22103 0.5
11   การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ง22101 1.0
12   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 อ22102 1.5
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1
13   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค20204 1.0
14   การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2 ว20204 1.0
15   หน้าที่พลเมือง 4 ส22202 0.5
16   ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 อ20201 0.5
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
17   คอมพิวเตอร์กราฟิกและการนำเสนอ ง20215 1.0
18   ภาษาต่างประเทศ 1 คาบ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  กิจกรรมแนะแนว 1 คาบ
  กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ
  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 1 คาบ
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  กิจกรรมทางวิชาการ
  รวม 16.0
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
ที่ รายวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต
รายวิชาพื้นฐาน
1   ภาษาไทย 6 (วรรณคดีกับชีวิต) ท23102  1.5
2   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ค23102 1.5
3   วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 1.5
4   สังคมศึกษา  6 ส23104 0.5
5   สังคมศึกษา  7 ส23105 0.5
6   พระพุทธศาสนา 6 ส23106 0.5
7   ประวัติศาสตร์ไทย 6 ส23107 0.5
8   สุขศึกษา 6 พ23103 0.5
9   พลศึกษา 6 พ23104 0.5
10   ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ศ23102 0.5
11   ดนตรีศึกษา 3 ศ23103 0.5
12   งานอาชีพ 3 ง23102 1.0
13   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 อ23102 1.5
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1
14   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ค20206 1.0
15   หน้าที่พลเมือง 6 ส23202 0.5
16   อาเซียนศึกษา ส20201 1.0
17   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ อ20203 1.0
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
18   ภาษาต่างประเทศ 1 คาบ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  กิจกรรมแนะแนว 1 คาบ
  กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ
  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 1 คาบ
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  กิจกรรมทางวิชาการ
    รวม 14.5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ที่ รายวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต
รายวิชาพื้นฐาน
1   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 ท30102 1.0
2   คณิตศาสตร์ 3 ค30103 1.5
3   ดาราศาสตร์พื้นฐาน ว30102 0.5
4   โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1 ว30191 1.0
5   หน้าที่พลเมือง ส30102 0.5
6   สุขศึกษาและพลศึกษา  2 พ30102 0.5
7   สังคีตนิยม ศ30102 0.5
8   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 อ30105 2.0
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม  1
9   กลศาสตร์ ว30201 1.5
10   สมบัติของสาร ว30231 1.5
11   พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ว30261 1.5
12   ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 ว30291 0.5
13   ทักษะชีวิต ส30201 0.25
14   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ง30201 1.5
15   การออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม ง30161 1.5
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
16   ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 ญ30201 1.5
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  กิจกรรมแนะแนว 1 คาบ
  กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  กิจกรรมทางวิชาการ
    รวม 17.0
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
ที่ รายวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต
รายวิชาพื้นฐาน
1   พัฒนาทักษะภาษาไทย ท30104 1.0
2   เศรษฐศาสตร์ ส30104 1.0
3   ประวัติศาสตร์ไทย 2 ส30109 0.5
4   สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พ30104 0.5
5   สุนทรียนาฏศิลป์ ศ30102 0.5
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1
6   สถิติเบื้องต้น ค30203 1.5
7   ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ค30204 1.5
8   ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ว30203 1.5
9   อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล ว30233 1.5
10   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ ว30263 1.5
11   โครงงานวิทยาศาสตร์ ว30294 1.0
12   หน้าที่พลเมือง 2 ส30214 0.5
13   ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 อ30204 2.0
14   ทักษะชีวิต ส30201 0.25
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
15   เทคนิคพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางชีววิทยา ว30283 1.0
16   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (AP) ว30236 1.0
17   นิวเคลียร์ในชีวิตประจำ ว30216 1.0
18   คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ ง30211 1.0
19   วรรณกรรมท้องถิ่น ท30203 1.0
20   จิตรกรรมสร้างสรรค์ ศ30209 1.0
21   สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น ค30221 1.5
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  กิจกรรมแนะแนว 1 คาบ
  กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  กิจกรรมทางวิชาการ
รวม 15.5/16.0
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
ที่ รายวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต
รายวิชาพื้นฐาน
1   วรรณคดีกับชีวิต ท30106 1.0
2   วิทยาศาสตร์โลก 2 ว30192 0.5
3   ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ส30106 1.0
4   สุขศึกษาและพลศึกษา 6 พ30106 0.5
5   สังคีตนิยม ศ30104 0.5
6   สุนทรียศาสตร์กับการดำรงชีวิต ศ30105 1.0
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1
7   ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 อ30206 2.0
8   อาเซียนศึกษา ส30202 1.0
9   หน้าที่พลเมือง 4 ส30216 0.5
10   ทักษะชีวิต ส30201 1.5
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
11   การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอลิก 1 ค30214 0.5
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  กิจกรรมแนะแนว 1 คาบ
  กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  กิจกรรมทางวิชาการ
รวม 10.0

ข่าวสารเรื่องล่าสุด