กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และปฏิทินปฏิบัติการช่วงปิดภาคเรียน

       ตามที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้จัดการเรียนการสอนและสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนขอแจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2561 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้การประสานงานระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง กับโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งกำหนดการปฏิบัติการในช่วงปิดภาคเรียน ( >> ข้อมูลดังแนบ << )