กำหนดการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการด้านการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือและเนตรนารี Block course

ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการด้านการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561
ณ  โรงเรียนจุฬภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือและเนตรนารีแบบ Block course
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561
ณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

>> กำหนดการ <<

ข่าวสารเรื่องล่าสุด