ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน <คะแนนเต็ม 100> ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560