กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือและเนตรนารีแบบ Block course
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี