วันสถาปนาโรงเรียน วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
4 กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันสถาปนาโรงเรียน