ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค พนักงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

ประกาศ   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ
กลุ่มงานเทคนิค พนักงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี