ประกาศ…บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค พนักงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

ประกาศ   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้อ่านการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มงานเทคนิค พนักงานวิทยาศาสตร์ สาขวิชาเคมี