รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากสาขาชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อโครงงาน การพัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุประสาน
ผู้จัดทำ นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล และนางสาวนรัญญา รุจนเวชช์
ครูที่ปรึกษา นายขุนทอง คล้ายทอง

 รางวัลเหรียญเงิน จากสาขาชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อโครงงาน การศึกษาวงจรชีวิต พฤติกรรมบางประการและบทบาทเชิงนิเวศของด้วงเต่าผักบุ้งลายจุด (Aspidomorpha miliaris)
ผู้จัดทำ เด็กชายนฤพัฒน์ ยาใจ
ครูที่ปรึกษา นายขุนทอง คล้ายทอง

 รางวัลเหรียญทองแดง จากสาขาชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อโครงงาน วัสดุปิดแผลเส้นใยนาโนจากโปรตีนไหมไฟโบรอินและสารสกัดจากสะระแหน่ โดยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต
ผู้จัดทำ นางสาวสิทธิชา นวลขำ และนางสาวณัฐรุจา ศรีพุ่มไข่
ครูที่ปรึกษา นายขุนทอง คล้ายทอง