รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง  และรางวัลพิเศษ The Winner of TIE Invention Award (On stage) จาก Taiwan Innnotech Expo

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
และ 1 รางวัลพิเศษ The Winner of TIE Invention Award (On stage) จาก Taiwan Innnotech Expo
ในงาน International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA2018) ณ ประเทศเยอรมัน
โดยมีรายละเอียดผลงานดังนี้

😊 รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน นวัตกรรมแผ่นฟิล์มตอนกิ่งย่อยสลายได้จากซังข้าวโพด
โดย นางสาวมัสลิน วรรณประเวศ และนางสาวณิชกานต์ จิรานิธิกูล
ครูที่ปรึกษา นายขุนทอง คล้ายทอง

😊 รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากกากมะพร้าวร่วมกับกากกาแฟโดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุประสาน ซึ่งผลงานนี้ได้รับรางวัลพิเศษ The Winner of TIE Invention Award (On stage) จาก Taiwan Innnotech Expo
โดย นางสาวนรัญญา รุจนเวชช์ และนางสาววินัตดา เรืองเดช
ครูที่ปรึกษา นายขุนทอง คล้ายทอง

😊 รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน แผ่นติดโถสุขภัณฑ์เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในปัสสาวะ
โดย นางสาวนาเดีย หมัดนุรักษ์ และนางสาวสุวิมล ชวาไพบูลย์
ครูที่ปรึกษา นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย และนายขุนทอง คล้ายทอง

😊 รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน หมอนจากหลอดและกลิ่นอโรม่าเธอราพี่จากดอกมะลิเพื่อช่วยในการนอนหลับ
โดย เด็กหญิงพลอยพิลาส อาจจินดา และเด็กหญิงวิวรรณ วิจิตรวรวงศ์
ครูที่ปรึกษา นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงส์ทอง

😊 รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน ชุดช้อนส้อมเมล็ดพันธุ์จากกระดาษรีไซเคิล
โดย นางสาววลีพร ทองน่วม และนางสาวพิมพ์ลภัส สอนสี
ครูที่ปรึกษา นายขุนทอง คล้ายทอง และนายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

😊 รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับคุณพ่อมือใหม่
โดย นายปณิธิ สุวรรณโณ และนายรัฐนันท์ เหล็กกล้า
ครูที่ปรึกษา นายขุนทอง คล้ายทอง และนายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย