ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561