แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2561 กีฬาสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี