ประกาศ… เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อสถาบัน Thai Kosen

ประกาศ… โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อสถาบัน Thai Kosen

เรียน     ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ Thai Koesn

                        ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในการรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าศึกษาต่อ
ที่สถานบันไทยโคเซน วิทยาเขตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(รายละเอียดดังแนบ) <<คลิกที่นี่


โรงเรียนจึงแจ้งข้อมูลการประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่มีควาามสนใจ เตรียมควมพร้อมสำหรับการรับสมัครดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะรับสมัครในเดือนมกราคม 2562
และสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ข่าวสารเรื่องล่าสุด