โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยได้อนุมัติทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๔ รุ่น โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกให้รับทุนดังกล่าว ไปศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามประกาศและเอกสารแนบ

>>การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อ….
>>สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์โคเซ็น
>>ตารางดำเนินการของโรงเรียน

 

ข่าวสารเรื่องล่าสุด