กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่าง วันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ วันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือนิยมไพร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกระเบียบวินัย เน้นกระบวนการปฏิบัติสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเน้นการสำรวจการผจญภัยเข้าค่าย-พักแรม ตามหลักสูตรที่กำหนด