กำหนดการและสิ่งของที่ต้องเตรียมในการเข้าอยู่หอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563