รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 30/07/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 30/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 705 คน

หมายเหตุ : ม.2 ลากลับบ้าน(ท้องเสีย) 1 คน / ม.3 แจ้งเรียนออนไลน์ 3 คน / ม.5 ลาไปต่างจัวหวัด 1 คน / ม.6 ยังไม่เข้าโรงเรียน 4 คน ลาเรียนพิเศษ 5 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 95 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 95 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 91 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 91 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 145 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 145 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 134 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 134 คน 100%
ป่วย
0%

ข่าวสารเรื่องล่าสุด