รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 3/08/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 3/08/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 710 คน

หมายเหตุ : ม.1 ลากลับบ้านรับรางวัล 1 คน / ม.3 แจ้งเรียนออนไลน์ 3 คน / ม.5 ลาภูมิแพ้ 1 คน ยังไม่เข้าหอพัก 1 คน / ม.6 ลาเรียนพิเศษ 3 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 91 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 91 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 140 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 140 คน 100%
ป่วย
0%

ข่าวสารเรื่องล่าสุด