ายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 4/08/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 4/08/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 717 คน

หมายเหตุ : ม.3 แจ้งไปกลับ 1 คน / ม.6 ลาเรียนพิเศษ 1 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 93 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 93 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 146 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 146 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 142 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 142 คน 100%
ป่วย
0%

ข่าวสารเรื่องล่าสุด