รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 11/08/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 11/08/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 713 คน

หมายเหตุ :
ม.1 ยังไม่เข้าหอพัก 1 คน
ม.2 ยังไม่เข้าหอพัก 1 คน
ม.5 ลาป่วย 1 คน
ม.6 ลาเรียนพิเศษ 3 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 95 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 95 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 95 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 95 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 94 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 94 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 145 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 145 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 140 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 140 คน 100%
ป่วย
0%