ประกาศ… เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าหอพักของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6