ประกาศ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการช่วงการปิดเรียนและการเปิดเรียน (ฉบับที่ 3)