ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรสัมฤทธิบัตรผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2563