ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนผู้มีคะแนนสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงสุดของแต่ละสาขาวิชา