ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนผู้มีผลสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเต็ม 100 คะแนน