ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2563