ประกาศ…แนวทางการสอบกลางภาคในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564