รางวัล เหรียญทอง ประเภท Oral Presentation และ Poster Presenttation

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
2 เหรียญทอง ประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation
ผลงาน”การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการเชื่อมวงใหม่ของกระแสวนชนิดวงแหวนที่เกิดจากปรากฏการณ์การสั่นไหวระหว่างเปลวเทียนสองชุด”(โครงงานฟิสิกส์สัประยุทธ์)