ขอแสดงความยินดีกับรางวัล ครู/เด็กและเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ 2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ขอแสดงความยินดีกับ

  • นายขุนทอง. คล้ายทอง
    ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564
  • นายพลาจักษณ์ ปานเกษม
    ได้รับคัดเป็นเป็น เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564
  • นายรันธร จันทร์ส่วาง
    ได้รับคัดเลือกเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564