ประกาศ…เรื่อง การเปิดเรียน การแต่งกาย การกลับเข้าหอพัก และมาตรการก่อนเข้าโรงเรียน