ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับผู้เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)